Verifica que el televisor o VCR esté en el canal 3.